tìm từ bất kỳ, như là smh:

the reason why mt olive high school sucks balls, chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?