tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

the result of being out of shape chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?