tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

the sh!t chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?