tìm từ bất kỳ, như là fleek:

the show part 1 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?