tìm từ bất kỳ, như là thot:

the stuff that dreams are made of chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?