Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:

the trailer trash state chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?