tìm từ bất kỳ, như là fellated:

the 21st century. chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?