tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
getting your dick sucked and your ass fingered by a woman... lols
Damn baby, you're doing the rick so good right now.
viết bởi rickmoneybags$fewfew 24 Tháng năm, 2010