tìm từ bất kỳ, như là demisexual:

the trailer trash state chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?