Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

their shit don't stink chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?