tìm từ bất kỳ, như là wyd:

then close to make a jaw shape; this is your beak. having completed this first step chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?