Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:

thick jizz-stache chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?