tìm từ bất kỳ, như là sex:

things guys do in the bathroom chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?