tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:

things not to say to a female police officer chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?