tìm từ bất kỳ, như là sex:

things that are like rivers chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?