tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

think of 5 of these chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?