tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

think over chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?