tìm từ bất kỳ, như là wyd:

third world nation chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?