tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Same as thirsty, but with different modifiers.
a: You be thirstage?

b: Maximum thirstage.

c. Thirstage like a hot dog.
viết bởi wheaty 29 Tháng năm, 2005

Words related to thirstage

hungered