tìm từ bất kỳ, như là cunt:

thirsten howell the 3rd chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?