tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

thirsty and hungry chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?