tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

this has nothin to do with the word chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?