tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

this was before Stargate, though chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?