tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
1.) Sax player of 80's ska band madness

also "lee thompson" or "el thommo"
"I want Thommo's little sax."
viết bởi Agatha Mold 04 Tháng mười, 2004