tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
when one has a lot of sexual intercourse in one week
"shit i had so much sex last week! i had a thomson week"
viết bởi jayncallum 23 Tháng tám, 2011