tìm từ bất kỳ, như là hipster:

thorkell chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?