tìm từ bất kỳ, như là sex:

those books we read as kids chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?