tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

those who fart in the car on a cold night chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?