tìm từ bất kỳ, như là doxx:

three-hole munch chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?