tìm từ bất kỳ, như là thot:

three-hole scamper chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?