tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

three-hole scamper chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?