tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
when a female gives bad fellatio
James: Man, don't mess with Tiffanie!
Jacob: Why not??
James: She got throat cancer!!!!
viết bởi Konnevil 22 Tháng chín, 2007
 
2.
Batman does not have it, as seen here:
http://www.youtube.com/watch?v=w2yv8aT0UFc
Batman: I DON'T HAVE THROAT CANCER *punch*
viết bởi ParadiseHunter 08 Tháng tám, 2008