tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
To kick ass, beat someone up.
Watch your words or you'll get thrown a beatdown.
viết bởi Jim Knouse 01 Tháng mười hai, 2003