tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
to rest; to put one's feet up (creolese expression, typical in Guyana)
I'm tired, I'll throw back this afternoon.
viết bởi Patrick Walen 22 Tháng sáu, 2005