tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
sex
THROW IT IN ME!
viết bởi jdm 23 Tháng mười một, 2002
 
2.
a way to say you would have sex with a girl.
look at that chick, id throw it in.
viết bởi evl1 14 Tháng mười, 2008