tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

thug 4 life chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?