tìm từ bất kỳ, như là bae:

thumb nail man chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?