tìm từ bất kỳ, như là fluffer:
 
1.
A nick name for a boy with a penis the size of a thumb.
M. Stidham is a thumbellina.
viết bởi C.R.H. 02 Tháng sáu, 2006