tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
A person who instead of a wiener, has a tic tac in its place.
Kaiden is a tic tac champion!
viết bởi 420monay 05 Tháng tám, 2011