tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
when its really cold, and your nipples get super hard, theyre like tic tacs. pretty much self-explanitory!
it's so fuckin' cold i got tic tac titties!
viết bởi da trick biatch 26 Tháng mười một, 2005

Words related to tic tac titties

boob boner hard nipples headlights n.e. nipple erection