tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Used when about to win a game of tic-tac-toe when your opponent blocks you.
Player 1: I'm so totally going to win tic-tac-toe.
Player 2: *blocks move*
Player 1: TIC-TAC-NO!
viết bởi littleblackbox 27 Tháng mười một, 2010