tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The act of playing tic-tac-toe with yourself
Don't bother me, I'm going online to tic-tac-toebate
viết bởi bezalella 24 Tháng tám, 2011