tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
one who displays tranny-ness, and creates an aura that makes her look/seem like a mess.
DAMN, DAT B*TCH A TICK TACK TRANNY MESS FROM TRANSYLVANIA
viết bởi ticktacktranny 09 Tháng năm, 2010