tìm từ bất kỳ, như là spook:

ticklin' the dragon chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?