tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
A romany gypsy word for girl,
"moosh over a doey got a cushti tickna"
viết bởi SuperShezTM 09 Tháng một, 2008

Words related to tickna

chavvey gypo gypsy moosh pikey tikna