tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
okay, average but it can be a general term extending to below average.
Q: Bru, how is Mrs. Majudith's teaching?

A: Ahh, you know, it's just tiki-taki.
viết bởi John skapfley 07 Tháng mười một, 2013