tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Slang term for a penis. Used in South West Nova Scotia.
"That man has a 10 inch tillywacker!"
viết bởi AZ 17 Tháng ba, 2005
 
2.
a fat british person that makes fun or others
that fat british person making fun of others is such a tilly wacker
viết bởi jake 23 Tháng hai, 2005