tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

timboned the kite chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?