tìm từ bất kỳ, như là fob dot:

timex sinclair 1000 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?