tìm từ bất kỳ, như là hipster:

timex sinclair 1000 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?