tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Public displays of self-pleasure.
Derives from Ting Ting - a chronic masterbator
"K.E...Can i borrow you liquid paper? Yeah just hold on im using it to ting tang tong."
"WTF is she chucking a ting tang tong in sex ed?"
viết bởi dodoseaurchin 03 Tháng chín, 2010