tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
phrasal noun. Derived from the concept of tying a string around your finger to keep you from forgetting something.
I forgot my keys again. Man, have I got tingletoe!
viết bởi Rhiana 11 Tháng mười, 2007

Words related to tingletoe

finger forget string tingle toe